Verklaring van Datwyler IT Infra

Als milieubewuste producent en leverancier van kabeloplossingen, is het belangrijk voor ons om geen milieugevaarlijke stoffen in onze producten te gebruiken.

Volgens de huidige informatie, worden deze vermelde verordeningen en richtlijnen waar mogelijk nageleefd.
 
ROHS - RICHTLIJN 2011/65/EU
VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 8 juni 2011
betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2015/863
VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 2015
tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van stoffen waarvoor beperkingen gelden

WEEE - RICHTLIJN 2012/19/EU
VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 4 juli 2012
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Informatie over AEEA >

REACH - VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 18 december 2006
concerninginzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie